Poster of laser welding effect
You are here: Home » News » ปฏิบัติตนอย่างไรให้ห่างไกลจากโควิด 19

SUBSCRIBE E-MAIL

CONTACT US

Add : 3rd Floor First Building WeiQun Industrial BaiHua Road Guangming New District,ShenZhen City,Guangdong Province,China
Tel : +86-755-23196457
Phone : +8613421341274
E-mail : manager@optic-tech.cn

Hot machine

Desktop Jewelry Laser Welding Machine Picture photograph
Mini Type Fiber Laser Marking Machine photograph
Hand held fiber laser welding machine photograph
Mold Laser Welding Machine photograph

Production Capacity

plant 2
plant 5
plant 3

ปฏิบัติตนอย่างไรให้ห่างไกลจากโควิด 19

Views:8     Author:Site Editor     Publish Time: 2020-03-31      Origin:Site Inquire

เนื่องจากสถานะการณ์โควิด 19 (Covid-19 )ในปัจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้นในหลายๆประเทศ 

ทางบริษัทจึงขอแนะนำวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสนี้

1.               หมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์

2.               ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม

3.               หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และมีมลภาวะเป็นพิษ

4.               งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด

5.               ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น

6.               ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ฯล

7.               ส่วมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อมีการออกไปนอกสถานที่

ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์นี้จะผ่านไปได้ด้วยดี  ทางโรงงานที่เซินเจิ้นได้เปิดตามปกติแล้ว แต่ในทุกกระบวนการผลิต
รวมไปถึงพนักงานทุกคนต้องปฎิบัติตามกฎกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด โดยทุกคนก่อนเข้างานต้องตรวจวัดอุณภูมิร่างกายและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา


ด้วยความปราถนาดี

OPTIC LASER


Related Products

content is empty!

SEND MESSAGE

Optic Technology(Shenzhen) Co., Ltd

   Add : 3rd Floor First Building WeiQun Industrial BaiHua Road Guangming New District,ShenZhen City,Guangdong Province,China

QUICK LINKS

CONTACT US

  Tel : +86-755-23196457
  Phone : +86-13421341274
  E-mail : manager@optic-tech.cn

Online contact

Copyright  2018  Optic Technology (Shenzhen) Co., Ltd.